Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

ATC Việt Nam luôn là doanh nghiệp có bản sắc văn hóa riêng, với môi trường làm việc hiện đại và khoa học, coi trọng và khích lệ sự phát huy năng lực của mỗi thành viên nhằm đạt được sự phát triển vượt trội trong ngành. ATC Việt Nam thực sự là một gia đình hội tụ của những thành viên tâm đức và tài năng, cùng cống hiến và thụ hưởng một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần. Văn hóa ATC Việt Nam được xây dựng trên nền tảng của giá trị cốt lõi:

  • Mọi thành viên đều là người Sáng tạo
  • Mọi hành động đều thể hiện Nhiệt huyết
  • Mọi dịch vụ đều đạt tới Chuyên nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ